Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-277. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις Μαθήματος Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας:

Βασικά εγχειρίδια:

  • «Physical Principles of Electron Microscopy: An Introduction to TEM, SEM, and AEM» - Ray Egerton (2005)
  • «Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science» - D.B. Williams, C.B. Carter - Plenum Press, New York, (1996)

E-book versions of textbooks: